ว่าด้วยเรื่องของการเรียน ในยุคปัจจุบันนี้ มีช่องทางการเรียนและมีสิ่งที่เรียกว่าสื่อการสอนากมาย จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีของผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง แน่นอนว่าการเรียนที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการใช้สื่อการเรียนการสอน  เพราะว่าผู้เรียนส่วนมากจะมีความจดจ่อต่อสิ่งที่กระทำอยู่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากในชีวิตประจำวันมีการดูโทรทัศน์ ดูมือถือ ที่สามารถทำการเปลี่ยนไปได้ตามต้องการภายใช่วงเวลาไม่กี่วินาที ดังนั้นการเข้ามาเรียนในชั่วโมงเรียนเป็นเวลานาน ผู้เรียนจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิในการเรียน ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถนำสื่อการสอนมาเป็นตัวช่วยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้สนใจกับบทเรียนได้ โดยการเลือกใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับช่วงเวลามีเทคนิคการใช้ดังนี้

            ช่วงเวลาที่สำคัญ คือ ช่วงเวลาก่อนการเข้าเรียนเพราะหากไม่สามารถดึงความสนใจของผู้เรียนให้มีความอยากรู้ในเรื่องที่เรียนได้แล้ว ระยะเวลาในช่วงที่เหลือของการเรียนจะเพิ่มความน่าเบื่อให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สนใจในเนื้อหาที่ผู้สอนทำการสอนอยู่ ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นชั่วโมงเรียนควรใช้สื่อการสอนช่วยดึงความสนใจของผู้เรียนให้มีความอยากรู้ในเนื้อหาที่กำลังจะสอน เช่น หากสอนเรื่องชีวิตสัตว์ อาจจะมีรูปภาพสัตว์ที่ต้องการทราบถึงวงจรชีวิต และถามผู้เรียนว่าใครรู้บ้างว่าสัตว์ชนิดนี้มีวงจรชีวิตอย่างไร เป็นต้น เพราะหากผู้เรียนถูกกระตุ้นให้มีความอยากรู้แล้ว ความสนใจในระหว่างที่ผู้สอนทำการสอนจะมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้คำตอบในสิ่งที่ตนเองอย่างรู้นั่นเอง

            ระหว่างที่ทำการสอน มักจะมีประเด็นที่เข้าใจได้ยากสำหรับผู้ที่เรียนรู้ใหม่ ดังนั้นผู้สอนอาจจะนำสื่อการสอนมาช่วยอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่ทำการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น เช่น สอนเรื่องการทำปฏิกิริยาของสารเคมี 2 ชนิด เกิดเป็นสารสีม่วง ผู้สอนจะต้องนำสื่อการสอนที่เป็นสารเคมีทั้งสองชนิดมาทำการทดลองให้เห็นว่าเมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วเป็นสารสีม่วงจริง แล้วจึงอธิบายต่อว่าเป็นเพราะอะไร เป็นต้น เพราะเนื้อหาที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีความซับซ้อนที่เข้าใจยาก หากทำให้เห็นภาพผู้เรียนจะมีจดจำและเข้าใจได้มากขึ้น

            การมีสื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการสื่อนั้นมาใช้จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งการช่วงเวลาในการนำสื่อการสอนมาใช้ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าใจเนื้อหาการเรียนได้มากขึ้น ดังนั้นในการสอนผู้สอนจะต้องเลือกช่วงจังหวะการใช้สื่อการสอนเข้ามาช่วยให้ดีเพื่อที่จะได้ดึงดูดความสนใจและได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนได้มากขึ้น นับว่าเป็นผลดีกับทั้งผู้เรียนและผู้สอนทั้งสองฝ่าย