การเปิดรับสมัครงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งย่อมมีสาเหตุในการเปิดรับ ไม่ว่าจะเป็นกิจการกำลังขยายตัวจึงเปิดรับสมัครงานเพิ่ม คนเดิมลาออกจากงาน มีการเกษียรออกไปหรือเสียชีวิตจึงต้องเปิดรับสมัครงานเพื่อหาคนมาทำในตำแหน่งที่ว่างลง และอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกที่ส่งผลต่อการเปิดรับสมัครงานในแต่ละองค์กรเพื่อหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการมาทำงานในองค์กร

          ในองค์กรแต่ละประเภทมีระยะเวลาการเปิดรับและอัตราการ รับสมัครงาน แตกต่างกันออกไป เช่น บางองค์กรจะมีการเปิดรับสมัครงานตามรอบระยะเวลาที่แน่ชัด ในขณะที่บางองค์กรมีการเปิดรับสมัครงานทันทีที่มีตำแหน่งงานว่างลงหรือต้องการบุคลากรในงานด้านนั้นเพิ่ม ดังนั้น เราจึงจะมาดูว่ามีงานอะไรบ้างที่มีการเปิดรับสมัครงานอยู่เสมอ

  • งานขาย เป็นอาชีพที่มีการเปิดรับสมัครอยู่เสมอและเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอยู่ตลอด เพราะธุรกิจส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรเพื่อมาช่วยในการขายสินค้าและบริการนั้นๆ พนักงานขายนอกจากจะได้เงินเดือนตามที่บริษัทกำหนดแล้วยังมีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเข้ามาอีกด้วย ซึ่งค่าคอมมิชชั่นนี้จะคิดจากยอดขายที่พนักงานขายทำได้ ดังนั้นหากใครที่มีความสามารถในการขายสูง เงินที่ได้รับก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วย
  • ช่างเทคนิค / อิเล็กทรอนิกส์ / ซ่อมบำรุง แน่นอนว่าเมื่อธุรกิจส่วนใหญ่มีการผลิตสินค้า สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก็คือเครื่องจักร และเทคโนโลยีในการผลิต เมื่อเครื่องจักรเหล่านี้มีการใช้งานมากเข้าย่อมได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ไว้คอยดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ อาชีพนี้จึงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก
  • ผลิต / ควบคุมคุณภาพ ก่อนวัตถุดิบต่างๆจะกลายเป็นสินค้าย่อมต้องผ่านขั้นตอนการผลิตต่างๆไปก่อน จึงจะออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่พร้อมขาย ยิ่งประเทศไทยมีการทำอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก โรงงานเหล่านี้จึงต้องการบุคลากรที่คอยทำหน้าที่ควบคุมการผลิต วางแผนขั้นตอนการผลิต ปริมาณการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้า การจัดเก็บรักษา การรับประกันคุณภาพและวางแผนการขนส่งสินค้า เพราะหน้าที่งานที่หลากหลายเหล่านี้ทำให้โรงงานต้องการบุคลากรในการทำงานเป็นจำนวนมากตามไปด้วย

จะเห็นได้ว่าอาชีพทั้งสามอาชีพที่มีการเปิดรับสมัครงานบ่อยและมีอัตราการรับสมัครงานสูงมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นขั้นตอน คือฝ่ายผลิตที่ผลิตสินค้า ฝ่ายซ่อมบำรุงที่คอยดูแลเครื่องจักรที่ฝ่ายผลิตใช้งานและฝ่ายขายที่นำสินค้าที่ผลิตเสร็จมาจัดจำหน่าย งานที่มีการเปิดรับสมัครงานจึงมีความเกี่ยวเนื่องกันไปด้วย