Tag

ตัว กรอง ฝุ่น

Browsing

ห้องคลีนรูมนั้นเป็นหนึ่งในห้องที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก เนื่องด้วยต้องการผลิตืที่มีคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย ทุก ๆ อย่างนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ทำให้ห้องคลีนรูมนั้นจะต้องมีการควบคุมทุกอย่างให้มีมาตรฐานอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิที่จะต้องมีการควบคุมอุณฆภูมิให้มีมาตรฐาน จากเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และ การที่ต้องป้องกันฝุ่นไม่ให้ฝุ่นนั้นเข้ามาทำให้กระบวนการผลิตนั้นเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ จึงทำให้มีการเลือกใช้ “ตัว กรอง ฝุ่น” ภายในห้องคลีนรูมเพื่อป้องกันด้วยเช่นกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “เรื่องต่าง ๆ ของห้องคลีนรูม”…